Menu

Privacystatement

Privacystatement Nextgear

Doel verwerking persoonsgegeven

NextGear verwerkt persoonsgegevens om haar commerciële bedrijfsvoering uit te voeren.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de hoofdactiviteiten kan met zich meebrengen dat NextGear gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere toezichthouders en het OM. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag.

Informatie over gegevensverwerking

NextGear informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

NextGear zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

NextGear bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens NextGear van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. NextGear behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). 

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG). 

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die NextGear van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. 

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).


U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:


Nextgear Inzageverzoek AVG

Nieuwe Herengracht 123A

1011 SC Amsterdam